ขั้นตอนสู่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือกลายเป็นศูนย์กลางของทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันสำหรับคนไทย เห็นได้จากจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทยมีมากถึง 91 ล้านราย ส่งผลให้อัตราการครอบครองโทรศัพท์มือถือสูงถึงร้อยละ 134

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่ง 17 ล้านคนในจำนวนนี้เข้าใช้งาน Facebook ทุกวัน และมากกว่า 23 ล้านคนเข้าใช้งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในทุกๆ เดือน

กระแสการใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยสอดคล้องกับจำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทยกว่า 2.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าร้อยละ 78 ของการจ้างงานทั้งหมด และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงถึงร้อยละ 36

สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ประกอบการและผู้ที่ทำงานให้กับเอสเอ็มอีจำนวนมากเป็นคนไทยอายุระหว่าง 20-30 ปี เป็นกลุ่มที่อายุน้อยและเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ มีความมุ่งมั่นสูง มักตามเทรนด์โทรศัพท์มือถือ สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเชื่อในพลังของการบอกต่อหรือ word-of-mouth มากกว่าช่องทางการสื่อสารแบบเดิมๆ พัฒนาการเหล่านี้ชักนำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการทำการตลาดในปัจจุบัน พร้อมกับการขยายขอบข่ายการใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทย สร้างโอกาสทองให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ซื้อโฆษณาด้วยตนเอง

เทรนด์การเติบโตของการใช้โทรศัพท์มือถือและการขยายของธุรกิจเอสเอ็มอี ส่งผลให้การแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์รุนแรงขึ้น เมื่อผู้คนมากมายต่างใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าใช้งาน Facebook ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ขณะเดียวกัน เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยอดไลค์แฟนเพจ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้งานแต่ละรายกดไลค์แฟนเพจมากขึ้นถึงร้อยละ 50 ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างเพจต่างๆ เพื่อดึงความสนใจจากลูกค้าอย่างเข้มข้น และส่งผลต่อการลดลงของออร์แกนิก รีช (organic reach) ไม่เพียงบน Facebook เท่านั้น แต่รวมถึงแพลตฟอร์มการสื่อสารการตลาดยักษ์ใหญ่อื่นๆ ด้วย

This entry was posted in อินเตอร์เน็ต. Bookmark the permalink.

Comments are closed.